Naše realizácie

Oprava historického krovu Velkopřevorského paláca

Autor: Propasiv
Doba čtení:20 min

Svojej rekonštrukcie sa dočkala aj ďalšia historická budova v centre Prahy. Obnovenú krásu Velkopřevorského paláca si môžu návštevníci užiť aj v novovzniknutom multifunkčnom priestore v podkroví. V pamiatkovo chránenom objekte veľkej historickej hodnoty, kde sú dovolené iba minimálne stavebné zásahy do pôvodnej architektonickej dispozície, umožnilo jeho realizáciu použitie špeciálnej tepelnej izolácie VakuPRO.

Velkopřevorský palác v Prahe na Malej Strane spadá pod ochranu UNESCO (budova konventu so strešnými vikiermi)

Dlhá história sa podpísala na stave budovy. Teraz sa dočkala rekonštrukcie.

Velkopřevorský palác je súčasťou rozsiahleho areálu Suverénneho rádu maltézskych rytierov (johanitov) na Malej Strane a v súčasnej dobe slúži ako sídlo najvyššieho českého predstaviteľa Rádu. Palác, ktorému genius loci obohatila rada udalostí a osobností, sa ponúka taktiež ako atraktívne miesto pre najrôznejšie spoločenské stretnutia. Pred revitalizáciou objektu bola na prízemí štýlová reštaurácia. Náročná, ale citlivá rekonštrukcia potom umožnila vytvorenie štýlového multifunkčného priestoru v podkroví paláca.

Pôvod budovy sa datuje až do druhej polovice 12. storočia, jej súčasná podoba je však baroková z rokov 1728–31.

Navrátenie krovu do pôvodnej výšky dodalo veľkolepé priestory pre ďalšie možné využitie.

Z tohto obdobia pochádzali aj pôvodné drevené krovy, ktoré na mnohých miestach vykazovali značnú degradáciu a niekde úplne chýbali. Rozsiahle narušenie nosných prvkov viedlo nielen ku zbúraniu strešnej plochy, ale aj ku čiastočnému poklesu hrebeňov krovu až o 15 cm. K sanácii krovu sa pristupovalo veľmi ohľaduplne, ako objekt spadajúci pod ochranu UNESCO vyžaduje. Všetky tesárske práce sa realizovali podľa starých, pôvodných postupov a technológií. Oprava si vyžadovala doplnenie chýbajúcich prvkov aj vyrezanie poškodených častí a ich náhradu novými dielmi, tzv. protézami. Navrátenie konštrukcie krovu do pôvodnej výšky a vyrovnanie strešnej roviny dodalo veľkolepé priestory pre vznik nového atraktívneho multifunkčného priestoru s výhľadom do pokojnej maltézskej záhrady a na okolité historické stavby, Karlov most a Petřín.

Nové moderné priestory v chránenom objekte možno realizovať s pomocou vhodných technológii.

Návrh zateplenia budúcich podkrovných priestorov bol podriadený hneď niekoľkým požiadavkom. Zaistenie energetickej bilancie stavby podľa súčasných štandardov a zároveň zachovanie viditeľnosti konštrukcie krovu a jeho prvkov v interiéri vyústilo v koncept zateplenia nad krokvami.

Národný pamiatkový ústav (NPÚ) však nesúhlasil s nárastom výšky strechy, resp. zdvihnutím hrebeňa pri použití klasických tepelných izolácií, a preto bol intenzívne hľadaný realizovateľný spôsob, ako podkrovie efektívne zatepliť pri zachovaní pôvodnej výšky krovu. Vhodné riešenie dokázala nájsť spoločnosť PROPASIV, s.r.o. = dodávateľ špeciálnych tepelných izolácií, a riešenia pre prerušenie tepelných mostov. Zateplenie strechy nad krokvami s využitím unikátnej tepelnej izolácie VakuPRO bolo jedinečným návrhom, ktorý bol akceptovaný aj NPÚ a celú realizáciu tak umožnil. Náročný projekt si vyžiadal celú radu optimalizácií a nespočetné množstvo konzultácií všetkých zainteresovaných strán, dokým nebolo nájdené finálne, maximálne efektívne riešenie.

Náročné požiadavky na rekonštrukciu historickej budovy vyústili v koncept zateplenia strechy nad krokvami.

Technické riešenie zateplenia historického krovu s pomocou VakuPRO

Tepelná izolácia VakuPRO je vysoko efektívna, tenká vákuová izolácia (súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,007 W/(m·K)), dodávaná v samostatných paneloch vyrobených na mieru podľa kladačského plánu. Rovnaký izolačný účinok ako bežné izolácie poskytuje v 5x tenšej vrstve.

Špecifické použitie izolácie VakuPRO určilo techniku pokladania medzi nosné prvky strechy (panely VakuPRO ukladané na protipožiarny sadrokartón).

Táto jedinečná vlastnosť VakuPRO umožnila, oproti zatepleniu klasickou izoláciou, podstatne redukovať nárast hrúbky súvrstvia strechy. Špecifiká použitia VakuPRO určila techniku pokládky medzi nosné prvky strechy. Pre dosiahnutie maximálneho tepelnoizolačného efektu pri požadovanej únosnosti celej skladby, vrátane prejzovej krytiny, vypracovala dodávateľská firma presný kladačský plán. Jedná sa o nezbytný technický dokument – plán, ktorý optimalizuje využitie VakuPRO panelov v danej stavebnej situácii a tým aj ekonomickú náročnosť celej skladby. Celková zostava strešného plášťa, od pohľadových dosiek až po poistnú hydroizoláciu pod krytinou, tvorí kompaktný celok.

Nežiadúci vplyv drevených nosných prvkov v rovine izolácie bol eliminovaný lokálnym prekrytím ďalšou vrstvou VakuPRO – užšími a pozdĺžnymi formátmi panelov izolácie. Tak vznikla homogénna a vysoko efektívna vrstva vákuovej izolácie. Tá bola následne prekrytá minerálnou vlnou z dôvodu protipožiarnej ochrany smerom k exteriéru, a mechanickej a tepelnej ochrane panelov VakuPRO proti prehriatiu strešnej krytiny. Neodbytná protipožiarna ochrana interiéru je zaistená dvojnásobnou vrstvou protipožiarneho sadrokartónu.

Nežiadúci vplyv drevených prvkov krovu v rovine izolácie bol eliminovaný lokálnym prekrytím pozdĺžnymi panelmi izolácie.

Skladba strešného plášťa s doskami VakuPRO (video tu):

Súčiniteľ prepúšťania tepla U = 0,126 W/m2·K

Zostava strešného plášťa tvorí kompaktný tepelnoizolačný a ochranný celok (vizualizácia prierezu skladbou strechy)

 1. krokvy – nosné prvky krovu
 2. pohľadové fošne 30 mm
 3. parozábrana
 4. vyrovnávacia vrstva a protipožiarna vrstva – dosky Knauf Red 2 x 12,5 mm
 5. pozdĺžne latovanie pre podpornú konštrukciu strešnú krytín
 6. dosky vákuovej izolácie VakuPRO v hrúbke 30 mm, lambda 0,007 W/m·K
 7. zvislé latovanie podpornej konštrukcie strešnej krytiny
 8. prekrytie pozdĺžneho latovania podpornej konštrukcie doskami VakuPRO
 9. vrstva z minerálnej vlny v hrúbke 90 mm, lambda 0,030 W/m·K
 10. vrstva z minerálnej vlny v 90 mm, lambda 0,030 W/m·K
 11. poistná hydroizolácia
 12. vetraná medzera
 13. latovanie pre strešnú krytinu
 14. strešná keramická krytina

Inovatívne riešenia stavebých detailov umožnili zachovania historických konštrukcií

Využitie VakuPRO viedlo taktiež k inovatívnemu riešeniu, ako napojiť tepelnoizolačnú strešnú skladbu na steny vikierov, vymurovaných z plných tehiel o hrúbke 15 cm. V mieste napojenia zvislej steny vikiera na tepelnú izoláciu strešnej roviny bol, cez celú šírku steny, vsadený pás penového skla.

Do konštrukcie vikiera bolo vďaka tomuto riešeniu zasiahnuté iba v rozsahu nutnom pre zaistenie jeho stability. Teda nahradenie pôvodných, kompletne znehodnotených drevených nosníkov, o ktoré bol vikier opretý. Pred samotnou realizáciou prešli novo navrhnuté skladby strešného plášťa s panelmi VakuPRO aj dôležité detaily strechy tepelne technickým posúdením v jednorozmernej aj dvojrozmernej simulácii. Dáta získané z výpočtov boli následne konzultované so statikom a riešiteľom projektu. Odsúhlasené riešenia následne boli zanesené do finálnych návrhov, postupov a konštrukčných úprav strešnej konštrukcie. Firma PROPASIV, s.r.o. následne aj v období realizácie dohliadala nad dodržaním technologických postupov a overovala správnosť navrhnutých riešení v praxi.

V rámci rekonštrukcie boli časti trámov nahradené protézami (detail náhrady porušenej krokvy protézou s kolíkovým spojom)

Priznané trámovie, hra svetla a tieňov, aj luster, ktorý sa nehúpe

Využitie modernej tepelnoizolačnej technológie s panelmi VakuPRO umožnilo vznik reprezentatívneho priestoru s autentickými interiérovými trámovými prvkami a zaujímavým svetelným vnemom. Podkrovie ponúka intímnu atmosféru aj komorné vybavenie odpovedajúce modernému trendu, vrátane dômyselne riešeného vetrania a sociálneho vybavenia.

Rekonštrukcia podlahy umožnila komfortné využívanie nielen podkrovia, ale aj miestností pod ním (pohľad na odkryté stropné trámy a trámy podhľadu)

Nutné technické a inžinierske rozvody sú vložené do pôvodných komínových prieduchov, poprípade zakomponované v podlahe, takže nerušia čistý komorný dojem krovu. Pre komfortné užívanie sálu a miestností nachádzajúcimi sa priamo pod pôdnym priestorom bola behom sanácie krovu riešená aj rekonštrukcia podlahy, resp. stropu spodného poschodia. Konštrukcia stropu je tvorená stropnými trámami, ktoré nesú podlahy a súčasne plnia funkciu trámov väzných. Pod nimi – pôvodne o 5 až 10 cm nižšie – sú uložené trámy podhľadu, ktoré vynášajú bohatú bohatú štukovú výzdobu sály a reprezentatívnych priestorov spodného poschodia. Vplyvom degradácie stropných trámov došlo k ich deformácii a poklesu. Preto boli podlahou zaťažované aj trámy podhľadu. Pri oprave bola pôvodná vzdialenosť podhľadu a podlahy obnovená.

Táto úprava teraz poskytuje najvyššiu ochranu pred prenosom zvuku kráčania do interiéru spodného poschodia. Stabilita ťažkého skleneného lustra v reprezentačnej sále pod podkrovím je ďalším žiadúcim efektom.

Celkový vnem intímneho podkrovného priestoru dotvára hra svetla a tieňov v interiéri. Pre zaistenie požadovaného svetelného komfortu je v podkroví nainštalovaných niekoľko presvetlovacích prvkov, ktoré sú umiestnené do svetlíkov v mieste zrejme medzivojnového presklenia. Na dostatku svetla v interiéri sa však podieľajú aj okná historických flankujúcich vikierov na obidvoch stranách dispozície. Niektoré krokvy síce prebiehajú priestorom vikierov, ale vzhľadom na veľkosť vikierov a samotných okien v nich, získava priestor dostatok priameho svetla.

Moderný interiér novo vzniknutého podkrovia teraz využíva komfort komorného efektu priznaných trámov (vizualizácia)

Celkový vnem intímneho podkrovného priestoru dotvára hra svetla a tieňov v interiéri

Pritom práve kombinácia krokví pred oknami a na ne dopadajúceho svetla dodáva priestoru jedinečný charakter s rytmikou drevených prvkov a nimi vrhaných tieňov.

Nový podkrovný priestor nájde bohaté využitie pre súkromné aj verejné akcie komornejšieho charakteru. Velkopřevorského palác tak získava ďalší kultúrny a sociálny rozmer. Aj naďalej sa v tomto mieste môžu písať zaujímavé dejiny.

Galéria

Riešite rekonštrukciu historickej budovy?

Zavoljte alebo nám napíšte, pripravíme návrh vhodný pre Váš projekt.

Riešenie PROPASIV®,
ktoré tu bolo použité:

VakuPRO® je vákuová izolácia s unikátnymi vlastnosťami (λ=0,007 W/(m·K)), ktoré ju robia najúčinnejšou tepelnou izoláciou na trhu. Stačí 5x tenšia hrúbka ako pri použití bežnej izolácie. 

 

Mohlo by Vás zaujímať

Nenašli ste,
čo ste hľadali? Napíšte nám!

7 + 6 =

www.propasiv.sk